Ryzyko związane z funduszami ETF

Popularność funduszy inwestycyjnych w ostatnich czasach przeżywa swój renesans. Przejrzystość każdego etapu inwestycji i opieka animatora powoduje, że inwestorzy czują się bezpiecznie, nawet w tak ciężkich czasach jak pandemia koronawirusa. Warto jednak zaznaczyć, że inwestycje przy użyciu funduszy inwestycyjnych wiążą się z podjęciem ryzyka. Jakiego rodzaju jest to ryzyko i czym są fundusze ETF dowiesz się z poniższego artykułu.

Fundusz ETF – podstawowe informacje.

Fundusz ETF (ang. Exchange-traded fund) to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który ma za zadanie dążenie do jak najwierniejszego odzwierciedlenia zachowania (inaczej wyników) ściśle określonego indeksu giełdowego. Mogą to być akcje, papiery wartościowe, czy fizyczne towaru.

Aby osiągnąć zamierzony cel fundusze ETF wykorzystują zazwyczaj jedną z trzech dostępnych metod:

  • metoda pełnej replikacji (ang. full replication),
  • metoda reprezentatywnej próbki (ang. representative sampling),
  • metoda syntetycznej replikacji (ang. synthetic replication).

Inwestycji za pomocą funduszy ETF dokonuje się na podstawie zakupionych do portfela inwestycyjnego określonych instrumentów finansowych, a następnie emisji jednostek ETF, czyli tytułów uczestnictwa funduszu. Dzieje się to analogicznie jak w przypadku akcji na giełdzie papierów wartościowych.

Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem przy pomocy ETF sprawdź stronę Saxo Bank Polska i poznaj więcej szczegółów.

Sprawdź jakie podejmujesz ryzyko decydując się na ETF-y.

Chociaż ETF-y stanowią jedną z wielu form dokonywania inwestycji, w ostatnich czasach cieszą się rosnącą popularnością. Warto jednak zaznaczyć, że tak jak wszystkie fundusze, inwestowanie za pomocą funduszy ETF obarczone jest wieloma rodzajami ryzyka.

Ryzyko funduszy replikujących indeksy rynków akcji – jest tym wyższe im niższa kapitalizacja spółki i bardziej niestabilna jest jej sytuacja rynkowa. Relatywnie niskie ryzyko wiąże się z funduszami ETF naśladującymi zachowanie indeksów renomowanych spółek o stabilnej pozycji rynkowej.

Ryzyko funduszy naśladujących zachowanie indeksów rynków papierów dłużnych – jest ściśle powiązane z wiarygodnością kredytową emitenta danych instrumentów dłużnych. Ocena przeprowadzana jest przez specjalistyczne agencje credit-ratingu. Pogorszenie się sytuacji finansowej emitenta skutkuje obniżeniem oceny, a także większym ryzykiem.

Ryzyko ETF-ów odzwierciedlających zachowanie indeksów instrumentów pochodnych – wiąże się bezpośrednio z ryzykiem związanym z konkretnym instrumentem bazowym (przykład: ryzyko stopy procentowej dotyczącej kontraktów Futures na obligacje). Dodatkowo inwestowanie w różnego rodzaju instrumenty pochodne wiąże się z ryzykiem związanym z procesem zawierania oraz rozliczania transakcji, jak również ryzyko przyjęcia błędnej wyceny.

Jednak w czasach niestabilności rynku w czasie pandemii, inwestycje ETF są jednym z najbezpieczniejszych rozwiązań inwestycyjnych.

Redakcja lineout.pl